Pratite nas:

Podsticaji Investicije

Osnivajući se na Zakon o Porezu na prihod dobiti (Br. 03/L- 162), porez i kapitalni gubici se mogu preneti do sedam uzastopnih poreskih perioda, i moraju biti dostupni za oduzimanje protiv bilo kakvog prihoda u ovim godinama.

Trenutni podsticaji pokrivaju sledeća pitanja:

1. Prenošenje gubitaka

Osnivajući se na Zakon o Porezu na prihod dobiti (Br. 03/L- 162), porez i kapitalni gubici se mogu preneti do sedam uzastopnih poreskih perioda, i moraju biti dostupni za oduzimanje protiv bilo kakvog prihoda u ovim godinama.

2. Posebna dopuštanja novih aseta

U skladu sa Zakonom za porez dobiti preduzeća (Br. 03/L-16), ako poreznik nabavi novu kapitalnu robu u cilju ekonomske aktivnosti poreznika, između 1 Januara 2010 i 31 Decembra  2012 godine, posebno oduzimanje od deset procenta (10%) cene nabavke biće dozvoljena u godini u kojoj je aset prvi put stavljen na uslugu. Ovo oduzimanje je dostupno u dodatku normalne dopuštene oduzimanja obezvređenja.

3. Izbegavanje duplog oporezivanja


U skladu sa Zakonom za porez na dobit preduzeća (Br. 03/L-16), poreski obaveznik koji prima prihod od aktivnosti biznisa van Kosova preko stalnog osnivanja van Kosova, i koji plaća porez tog poreza bilo kojoj državi, treba se dozvoliti porezni kredit unutar ove uredbe u iznosu jednakom  sa iznosom plaćenog poreza te države.

Bilo koji kredit poreza unutar ovog odeljka je limitiran u iznosu koji bi trebao da se plati u okviru ove uredbe za ostvareni prihod u toj državi.

Bilo kakav primenljivi sporazum o izbegavanju duplog oporezivanja treba zameniti gornje provizije.

4. Carine

U cilju promovisanja lokalne proizvodnje, novi Kosovski kod carine i akcize Br. 03/L- 109 primenjuje smanjeni stepen od nula procenta carinskih taksi za uvoz i izvoz određene kapitalne robe, sirovine, inpute poljoprivredne proizvodnje, i usluga. Za više detalja posetite: www.dogana-ks.org/tarik/.

5. Investicione garancije

5.1. Agencija za Multilateralnu Investicionu Garanciju (AMIG) (član grupe Svetske Banke) garantuje investicije na Kosovu do vrednosti od 20 million€.

5.2. The US Overseas Private Investment Corporation (OPIC) takođe obezbeđuje osiguranje političkog rizika za strane investitore na Kosovu.

5.3. Za investicije i kreditnu garanciju iz Austrije, molimo vas kontaktirajte Austrian Kontrollbank (OeKB) i za Nemačku, Euler Hermes Kreditversicherung.

6. Zemljište


Na osnovu zakona o Lokalnoj Samoupravi (Br. 03/L-040), Opštine Kosova imaju pravo da daju u zakup pokretnu i nepokretnu imovinu stranim investitorima. Zakupnina se može odobriti za rok od 10 godina sa mogućnošću produžavanja do 99 godina.

Inventar incentive (podsticaja) ponuđenih investicija na Kosovu

Odgovarajuči na zahtev Vlade Republike Kosova, Međunarodna Finansijska Korporacija (IFC), članica grupacije Svetske Banke, več je započeo realizaciju projekta "Investiciona klima na Kosovu". Kao deo ove inicijative, IFC je sproveo pregled fiskalnih podsticaja i nefiskalni ponuđjene investicije u domačim i stranim investitorima u lokalnom i centralnom nivoa.

Inventarizacija obuhvata sve vrste investicionih incentive, koji se obično odvojeni u fiskalnim i ne-fiskalnih incentive. Inventarizacija obuhvata dva nivoa vlasti na Kosovu: Centralna i 6 opština (Priština, Prizren, Gnjilane, Peč, Prizren i Suva Reka) 37 jedinica samouprave na Kosovu. Opštine / gradovi zainteresovani se biraju na osnovu njihove ekonomske aktivnosti visokog.

Molimo pogledajte sledeča dokumenta:

- Inventar incentive (podsticaja) na Kosovu

- Inventar incentive (podsticaja) na Kosovu -Opštine

Izvor: