532 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Odeljenje za Bilateralne Odnose

Odeljenje za Bilateralne Odnose (DBO):
 

  • Pokriva oblast bilateralnih odnosa sa pet geografskih grupa država kao što su SAD i Kanada, Azija i Oceania, Afrika i Amerike, Rusija i Evro –Azija i Srednji Istok i Arapske Države;
  • Održava kontakte sa Diplomatskim Predstavništvima ovih država;
  • Orijentiše politike i izrađuje odgovarajuće strategije o odnosu na ove geografske regione i sa svakom od ovih specifičnih zemalja;
  • Izrađuje politike o poziciji Kosova u odnosu sa ovim geografskim regionima, i sa svakom od ovih specifičnih zemalja;
  • Izrađuje različite politike koje su u vezi sa bilateralnim odnosima;
  • Održava kontakte sa diplomatskim misijama, akreditovanim u Republici Kosovo;
  • Sarađuje sa Predsedništvom, Kancelarijom Premijera i resornim Ministarstvima u vezi sa njihovim interesom za bilateralnu saradnju sa relevantnim državama;
  • Određuje prioritet bilateralnim odnosima sa svakom od ove dve zemlje i pruža Ministarstvu preporuku o inicijativi za pregovore o sporazumima.


Lirie BERISHA
Direktorka Odeljenja za Bilateralne Odnose
Email: dmd.mpj@rks-gov.net
Tel: 038 200 77 025