527 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Odeljenje javnog informisanja

Odeljenje javnog informisanja pruža stručnu podršku Ministarstvo Inostranih Poslova I Dijaspore Kosova za realizaciju svoje misije, omogućivši komunikaciju i prenos u domaćem i inostranom javnošću poziciju, stavove, poruke i orijentaciju spoljne službe Kosova.

Glavne aktivnosti Odeljenja javnog informisanja preko koje realizuje svoju misiju su: organizovanje konferencija za medije, održavanje redovnih kontakata sa domaćim i stranim novinarima, priprema i distribucija komunikacija, saopštenja i obaveštenja za predstavnike medija, omogućavanje i realizacija intervjua Ministarstvo Inostranih Poslova I Dijaspore i drugih visokih zvaničnika za medije, praćenje pisanih i elektronskih medija, održavanje i upravljanje internet stranice MIPD kao i održavanje internet stranica ambasada i konzulata Republike Kosova, održavanje i upravljanje društvenih medija (Twitter, Facebook, Youtube, Flicker, Instagram) za MIPD.

Odeljenje javnog informisanja se snažno angažuje u koordinisanju aktivnosti koje se nadovezuju sa javnom diplomatijom. Poseban doprinos i angažovanje Divizije je odvijeno na unapređenje digitalne i kulturološke diplomatije MIPD. 

Odeljenje javnog informisanja pruža tehničku i stručnu podršku za departmane, diplomatske misije i konzularne misije, u svim aspektima vezanim za njihovu komunikaciju unutar i van teritorije Kosova.

Odeljenje javnog informisanja, priprema i vrši distribuciju raznih publikacija u ime Ministarstvo Inostranih Poslova I Dijaspore, gde se obuhvate periodična izdanja, pregledi, prezentacije, katalozi kao i ostale povremene publikacije Ministarstva, departmana i ambasada Republike Kosova.

Odeljenje javnog informisanja, je deo aktivnosti i ostalih odeljenja Vlade Kosova, za koje postoji  posebno interesovanje međunarodnih novinara i  medija, putem akreditacije, su-organizovanja i njihovog upravljanja.

Dužnosti i odgovornosti Odeljenja javnog informisanja su:

  • Pruža stručnu podršku Ministarstvu u oblasti komunikacija i informisanja; 
  • Predlaže, izrazuje i obezbeđuje sprovođenje planova komunikacije Ministarstva;
  • Organizuje konferencije za medije i priprema obaveštenja za štampu, izjave, izveštaje i druge medijske publikacije;
  • Održava internet stranicu Ministarstva;
  • Koordiniše zahteve za pristup javnim dokumentima i priprema izveštaje o sprovođenju Zakona o pristupu javnim dokumentima.


Osoblje:

QENDRESA FAZLIU  
Visoka zvaničnica za Javno Komuniciranje
Tel: +383 38 200 77 135
Email: qendresa.fazliu@rks-gov.net  

BUKURIE BAJRALIU 
Zvaničnica za Kulturnu Diplomatiju
Tel +383 38 200 77 144
Email: bukurie.bajraliu@rks-gov.netFATOS SHALA
Fotoreporter
Tel: +383 38 200 77 157 
Email: fatos.shala@rks-gov.net  PRISTUP JAVNIM DOKUMENTIMA
Tel: +383 38 200 77 064
Email: qdp.mpjd@rks-gov.net

ARBEN RUGOVA
 
Službenik odgovoran za pristup javnim dokumentima
Tel: +383 38 200 77 064
Email: arben.rugova@rks-gov.net

Adresa: Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Rr. “Luan Haradinaj”; 10000 Prishtinë; Republika e Kosovës
Email: dkp.mpj@rks-gov.net