475 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Divizija za unutrašnju reviziju

Uvod 

Divizija za unutrašnju reviziju deluje u okviru Ministarstvo Inostranih Poslova I Dijaspore(MIPD), na osnovu Zakona o unutrašnjoj reviziji br. 03/L – 128. Ova divizija je prvenstveno počela da funkcioniše 13.05.2009. godine kao Jedinica unutrašnje revizije do: 12.02.2013. godine, gde se usvajanjem Uredbe br. 04/2013 o unutrašnjem organizovanju i sistematizaciji radnih mesta MIP, imenuje i funkcioniše kao Divizija za unutrašnju reviziju u MIPD.

DUR prema Zakonu o unutrašnjoj reviziji obavlja unutrašnje revizije u MIPD.

Rukovodilac Divizije za unutrašnju reviziju izveštava Ministru. 

Broj zaposlenih u Diviziji za unutrašnju reviziju je tri (3).

Misija 

Je za obavljanje aktivnosti koje pomažu Ministarstvu Inostranih Poslova (MIPD) u dodavanju vrednosti i poboljšanju funkcionisanja sa ciljem postizanja ciljeva, poboljšanjem efikasnosti u procesu upravljanja, rukovođenja i kontrole. 

Takođe, da pomogne MIPD da očuva efektivne kontrole ceneći njihovu efikasnost i efektivnost i kontinuiranim podsticanjem jačanja i njihovog usklađivanja sa misijom i ciljevima.

U cilju ostvarivanja misije, unutrašnja revizija treba da:
- deluje u skladu sa osnovnim principima i praksama unutrašnje revizije (zakonodavstvo, integritet, objektivitet, pouzdanost, nadležnost, nezavisnost);
- deluje u skladu sa principima ponašanja Etičkog Kodeksa Unutrašnje Revizije;
- deluje u skladu sa Zakonom o unutrašnjoj reviziji, pravilima, politikama, priručnicima, uputstvima, Statutom unutrašnje revizije i profesionalnim standardima.

Delokrug 

Delokrug funkcionisanja Unutrašnje revizije je obuhvatanje svih odeljenja i divizija, kao i obuhvatanje Diplomatskih i konzularnih misija za unutrašnje revizije u skladu sa Zakonom o unutrašnjoj reviziji. Unutrašnja revizija ispituje i ocenjuje efikasnost sistema upravljanja i kontrole i mehanizama (politika, procedura i planova), koje je MIPD usvojio radi vođenja svojih aktivnosti. 
Unutrašnji revizori imaju potpun, slobodan i neograničen pristup u svim radnjama, podacima, vlasništvima i osoblju u okviru subjekta javnog sektora. Svi radnici subjekta javnog sektora treba da imaju potpunu saradnju kako bi stavili na raspolaganju bilo koji materijal ili informaciju od strane jednog revizora, ili koje je relevantno za reviziju. 

Ciljevi:

Ciljevi unutrašnje revizije su:
- Identifikacija sistema upravljanja rizikom i kontrolom;
- Procena sistema upravljanja rizikom i kontrolom;
- Procena efikasnosti kontrole promovisanjem kontinuiranog unapređenja;
- Procena adekvatnosti i efikasnosti kontrole obuhvaćene u upravljanju, poslovanju i informacionim sistemima organizacije. Ovde se obuhvata i procena procesa koji pruža: 
•    Pouzdanost i integritet finansijskih i operativnih informacija;
•    Efektivnost i efikasnost poslovanja;
•    Zaštita imovine;
•    usklađenost sa zakonima, uredbama, uputstvima, odlukama itd.

Obaveze i odgovornosti Divizije za unutrašnju reviziju su:

•    Obezbeđuje adekvatno sprovođenje i poštovanje zakona, uredbi, politika, uputstava i vodiča određenih važećim zakonodavstvom;
•    Organizuje, obavlja i nadgleda sve aktivnosti unutrašnje revizije i dostavlja rezultate revizije, u skladu sa važećim zakonodavstvom;
•    Priprema i dostavlja tromesečne i godišnje izveštaje o svim aktivnostima Unutrašnje revizije.
•    Obezbeđuje blagovremeno pripremanje i dostavljanje Strateškog i godišnjeg plana od strane DUR-a.
•    obavlja razmatranje kvaliteta rada unutrašnje revizije i ocenjivanje unutrašnjih revizora kao i razmatra praćenje preporuka unutrašnje revizije.

Hamdi BËRBATOVCI
Direktor Divizije za unutrašnju reviziju/MIPD
Director of the Audit Unit/ MFA
Tel:  +381 38 212 528
+381 38 200 11081
E-mail: hamdi.berbatovci@rks-gov.net