502 - Sherbimet_konsullore | Ministria e Puneve te Jashtme

Dokumentet publike që certifikohen (vulosen) me Apostile

Dokumentet publike që certifikohen (vulosen) me apostile në Departamentin për Çështje Konsullore, Ministria e Punëve të Jashtme janë:

1. Certifikatë nën hetime lëshuar nga gjykatat themelore
2. Vërtetime të lëshuara nga institucionet qendrore dhe lokale
3. Vërtetime që nuk kanë obligime tatimore, të lëshuara nga ATK
4. Vërtetime për të kaluarën kriminale, të lëshuara nga stacionet policore
5. Aktvendime
6. Konfirmim-vërtetime
7. Certifikatë shëndetësore
8. Diploma
9. Dëftesa
10. Vërtetime të lëshuar nga shkollat
11. Deklarata të dhëna para noterëve
12. Autorizime
13. Kontrata
14. Përkthime
15. Vërtetim për të kaluarën kriminale
16. Pëlqime
17. Certifikata / Diploma të shkollave profesionale
18. Vendime të lirimit nga shtetësia e RKS-së
19. Certifikata të regjistrimit të biznesit,
20. Informatat e biznesit, certifikata e TVSH-së
21. Dokumente të vulosura në Odën Ekonomike të Kosovës

Orari i punës për pranimin e dokumenteve për Vulë Apostile dhe Legalizuese:

E Hënë – E Premte 08:30 – 11:00 / 13:30 – 15:00

Orari i punës për tërheqjen e dokumenteve:

E Hënë – E Premte 11:00 – 12:00 (për Vulë Legalizuese)
E Hënë – E Premte 15:00 – 16:00 (për Vulë Apostile)

Vërejtje të rëndësishme:

Shërbimet jane ME PAGESË.

Për më shumë informata:
Tel.: 038 20077095
E-mail: konsullore@rks-gov.net

1. Temporary residence for the purpose of family reunification

VIEW

2. Temporary residence for the purpose of higher education and scientific research

VIEW

3. Temporary residence permit for the purpose of working within the annual employment quota

VIEW