497 - Sherbimet_konsullore | Ministria e Puneve te Jashtme

Legalizime

Legalizimi i dokumentave publike të lëshuara nga institucionet e Republikës së Kosovës mund të bëhet vetëm në Kosovë bazuar në sistemin zinxhir të legalizimit të dokumentave.

Për përdorimin e dokumentave publike të Kosovës në shtetet e tjera, shtetasit e Kosovës duhet të bëjnë:

 

- vërtetimin në institucionin përgjegjës për lëshimin e tyre,

- legalizimin në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe

Legalizimi në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës, bëhet për të gjitha dokumentat publike të cilat paraprakisht i janë nënshtruar vërtetimit në organet përgjegjëse.

Lista e dokumenteve që legalizohen aktualisht nga DÇK/MPJ:

- Çertifikata të gjendjes civile (të verifikuara paraprakisht në ARC/MPB)

- Vendim i lirimit nga shtetësia /fitim shtetësisë

- Diploma, certifikata dhe dëftesa, pasqyrë notash, vërtetime të institucioneve edukative (të verifikuara në MASHT)

- Dokumente gjyqësore (të verifikuara në Gjykatën Themelore)

- Vërtetime mbi të kaluarën kriminale (vërtetohen paraprakisht në PK)

- Akte noteriale

- Dokumente të përkthyera (nga përkthyesi gjyqësor)

Organi përgjegjës për legalizim

Departamenti për Çështje Konsullore Rruga "Luan Haradinaj", Prishtinë 10000, RKS Tel: +383 38 200 77 037

 

Orari i punës për pranimin e dokumenteve për Vulë Apostile dhe Legalizuese:

 

E Hënë – E Premte 08:30 – 11:00 / 13:30 – 15:00
Orari i punës për tërheqjen e dokumenteve:
E Hënë – E Premte 11:00 – 12:00 (për Vulë Legalizuese)
E Hënë – E Premte 15:00 – 16:00 (për Vulë Apostile)
 

Vërejtje të rëndësishme:

* Procesi i legalizimit bëhet vetëm në dokumentat publike origjinale.

** Legalizimi i dokumenteve publike aktualisht bëhet ME PAGESË.

***Për legalizimin e dokumenteve duhet të jetë i/e pranishme vetë pala, ose familjar i ngushtë (i shkallës së parë të gjakut), ose personi i autorizuar.

1. Temporary residence for the purpose of family reunification

VIEW

2. Temporary residence for the purpose of higher education and scientific research

VIEW

3. Temporary residence permit for the purpose of working within the annual employment quota

VIEW