561 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Departamenti i Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme

Departamenti i Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme  (DFSHP)

Menaxhon dhe mirëmban informatat për burimet njerëzore të Ministrisë, asiston menaxhmentin në organizimin e brendshëm, ofron mbështetje administrative, logjistike dhe të shërbimeve të teknologjisë informative;

Koordinon përgatitjen, zbatimin, raportimin dhe vlerësimin e buxhetit të Ministrisë;

Siguron zbatimin e procedurave për përzgjedhjen dhe punësimin e personelit të kualifikuar, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Koordinon zbatimin me kohë të detyrimeve financiare të Ministrisë;

Mirëmban pajisjet e TI-së dhe ofron shërbime të TI-së;

Menaxhon sistemin e arkivit dhe dokumentet e brendshme të Ministrisë;

Në kuadër të DFSHP-së bëjnë pjesë: Divizioni për Buxhet dhe Financa; Divizioni i Burimeve Njerëzore dhe Divizioni i TI dhe Shërbimeve Logjistike.

Drejtor – Agron Maloku 
Tel: 038 200 77 045
Email: agron.maloku@rks-gov.net