497 - Sherbimet_konsullore | Ministria e Puneve te Jashtme

Legalizime

Legalizimi i dokumentave publike të lëshuara nga institucionet e Republikës së Kosovës mund të bëhet vetëm në Kosovë bazuar në sistemin zinxhir të legalizimit të dokumentave.

Për përdorimin e dokumentave publike të Kosovës në shtetet e tjera, shtetasit e Kosovës duhet të bëjnë:

 

- vërtetimin në institucionin përgjegjës për lëshimin e tyre,

- legalizimin në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe

Legalizimi në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës, bëhet për të gjitha dokumentat publike të cilat paraprakisht i janë nënshtruar vërtetimit në organet përgjegjëse.

Lista e dokumenteve që legalizohen aktualisht nga DÇK/MPJ:

- Çertifikata të gjendjes civile (të verifikuara paraprakisht në ARC/MPB)

- Vendim i lirimit nga shtetësia /fitim shtetësisë

- Diploma, certifikata dhe dëftesa, pasqyrë notash, vërtetime të institucioneve edukative (të verifikuara në MASHT)

- Dokumente gjyqësore (të verifikuara në Gjykatën Themelore)

- Vërtetime mbi të kaluarën kriminale (vërtetohen paraprakisht në PK)

- Akte noteriale

- Dokumente të përkthyera (nga përkthyesi gjyqësor)

Organi përgjegjës për legalizim

Departamenti për Çështje Konsullore Rruga "Luan Haradinaj", Prishtinë 10000, RKS Tel: +383 38 200 77 037

 

Orari i punës për pranimin e dokumenteve për Vulë Apostile dhe Legalizuese:

 

E Hënë – E Premte 08:30 – 11:00 / 13:30 – 15:00
Orari i punës për tërheqjen e dokumenteve:
E Hënë – E Premte 11:00 – 12:00 (për Vulë Legalizuese)
E Hënë – E Premte 15:00 – 16:00 (për Vulë Apostile)
 

Vërejtje të rëndësishme:

* Procesi i legalizimit bëhet vetëm në dokumentat publike origjinale.

** Legalizimi i dokumenteve publike aktualisht bëhet ME PAGESË.

***Për legalizimin e dokumentave nuk është e nevojshme prezenca e bartësit të dokumentacionit.