573 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Drejtoreshë: Znj. Jetmira Bërdynaj Shala