496 - Sherbimet_konsullore | Ministria e Puneve te Jashtme

Informacije o konzularnim uslugama za sunarodnike

1.    Da li može da se izvrši aplikacija za lične dokumente  (ID i pasoše) u Diplomatskim/konzularnim  misijama Republike Kosova?  

Da, aplikacija za lične dokumente (ID i pasoše) može se obaviti u Diplomatskim/konzularnim misijama od meseca maja 2011.godine. 
 

2.    Da li može da se izvrši aplikacija za lične dokumente  (ID i pasoše) u Diplomatskim/konzularnim  misijama Republike Kosova? Putem pošte ? 

Ne, za lične dokumente ne može se aplikovati putem pošte zbog slike i elektronskog potpisa. 
 

3.    Da li može da se registruje činjenica rađanja ili sklapanja braka u jednoj od opština na Kosovu putem Diplomatske/konzularne misije Republike Kosova?  

Da, registracija činjenice rađanja, sklapanja braka ili smrti može se obaviti putem Diplomatskih/Konzularnih misija. Sve dokumente koje treba priložiti nalaze se na web stranici Ministarstvo Inostranih Poslova I Dijaspore.  www.mfa-ks.net.

4.     Da li može da se aplikuje za gubitak ili dobijanje državljanstva Kosova putem Diplomatskih/Konzularnih misija Republike Kosova?  

Da, aplikacija za gubitak ili dobijanje državljanstva Kosova može da se vrši putem Diplomatskih/Konzularnih misija . Sve dokumente koje treba priložiti nalaze se na web – stranici Ministarstvo Inostranih Poslova I Dijaspore.    www.mfa-ks.net.

 

5.    Da li može da se aplikuje za gubitak ili dobijanje državljanstva Kosova putem Diplomatskih/Konzularnih misija Republike Kosova, za maloletne osobe?  

Da, Da, aplikacija za gubitak ili dobijanje državljanstva Kosova može da se vrši putem Diplomatskih/Konzularnih misija za maloletnike na ime roditelja. Sve dokumente koje treba priložiti nalaze se na web – stranici Ministarstvo Inostranih Poslova I Dijaspore  www.mfa-ks.net.

6.    Da li može da se traži pomoć Departmana konzulata pri Ministarstvo Inostranih Poslova I Dijaspore za državljane Kosova, koji su uhapšeni u jednoj od prihvatnih zelji?  

Da, Za državljane Kosova koji su uhapšeni ili se nalaze u pritvoru, može se uputiti zahtev pri Departmanu konzulata pri Ministarstvo Inostranih Poslova I Dijaspore u vezi pojedinosti njihovog hapšenja ili pritvora. Ovaj zahtev, nakon verifikacije podataka putem Ministarstva unutrašnjih poslova početno se upućuje od strane Diplomatskih/Konzularnih misija odgovornim organima dotične zemlje. 

 

7.    Da li može da se vrši provera vozačkih dozvola putem Diplomatskih/Konzularnih misija republike Kosova?  

Da, provera vozačkih dozvola može se vršiti putem Diplomatskih/Konzularnih misija pri Konzulatu-Departman za Ministarstvo Inostranih Poslova I Dijaspore.

8.    Da li mogu da se izdaju putna dokumenta za povratak (putni list)  putem Diplomatskih-Konzularnih misija Republike Kosova?  

Sa, Diplomatske/Konzularne misije Republike Kosova izdaju putna dokumenta za povratak (putni list) u slučaju gubitka pasoša, krađe ili nekog drugog hitnog slučaja – uvek nakon konsultacija sa departmanom konzulata za  Ministarstvo Inostranih Poslova I Dijaspore.

9.    Da li može da se izda putni dokument za povratak (putni list)  u/ iz Departmana konzulata Ministarstvo Inostranih Poslova I Dijaspore ?  

Ne,  Departman konzulata pri Ministarstvo Inostranih Poslova I Dijaspore nema zakonske nadležnosti  da izdaje dokument putovanja za povratak (fletudhëtimin) u slučaju gubitka pasoša, krađe ili nekog drugog hitnog slučaja. Ovaj dokument može izdati samo Diplomatska/ Konzularna misija Republike Kosova. 

10.    Da li može da se traži pomoć od Diplomatske/ Konzularne misije Republike Kosova za državljane Kosova koji su preminuli u prihvatnoj zemlji ? 

Da, Diplomatske/Konzularne misije pružaju pomoć za državljane Kosova koji su preminuli u prihvatnoj zemlji i pomažu povratak preminulog. 

 

 

1. Temporary residence for the purpose of family reunification

VIEW

2. Temporary residence for the purpose of higher education and scientific research

VIEW

3. Temporary residence permit for the purpose of working within the annual employment quota

VIEW