529 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Odeljenje za planiranje politika

Odeljenje za planiranje politika (OPP):
 

  • Pomaže prilikom sastavljanja nacionalnih interesa na Kosovu;
  • Pomaže  u definisanju vizije, misije, vrednosti, strategije i ciljeva inostrane politike Republike Kosovo;
  • Pomaže u sastavljanju govora, beleški, stavova ili drugih oblika izjava i tačka gledišta Ministarstva;
  • Obavlja istraživanje i dugoročno strateško planiranje za sprovođenje inostrane politike u skladu sa nadležnostima Ministarstva;
  • Vrši koordinaciju nadovezivanja sa državnim institucijama, NVO-ima, akademskom zajednicom, građanima i drugim zainteresovanim stranama;
  • Upravlja projekte ili posebna politička/diplomatska pitanja određenih od strane ministra;
  • Postavlja pitanja/ problema međunarodnih pitanja koja su od interesa Republike Kosovo i na osnovu njih, daje potrebno mišljenje i savete;
  • Procenjuje, dopunjuje i poboljšava inostranu politiku Kosova;
  • Služi kao izvor analize inostrane politike i globalnih trendova.


Artan Duraku
Direktor 
Ministarstvo inostranih poslova 
Odeljenje za planiranje politika 
Tel: +381 (0) 38 20077096
Mob: +377 (0) 44180729
veb: www.mfa-ks.org
e-mail: artan.duraku@rks-gov.net