528 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Generalni Direktor

Generalni direktor (GD):
 

  • Rukovodi i koordiniše poslove i zadatke Odeljenja pod njegovim/njenim nadzorom;
  • Po potrebi, olakšava komunikaciju izmeÄ‘u Ambasada i novih misija sa Ministarstvom i ministrom;
  • Daje savete iz delokruga odeljenja pod njegovim/njenim nadzorom;
  • Deluje u saradnji sa političkim savetnicima, u zavisnosti i od specifičnih oblasti njihove kompetencije, i u saradnji sa Generalnim sekretarom, oko glavnih politika za ministra i zamenika ministra.


Albert PRENKAJ - Generalni Direktor
E-mail: zdp.mpj@rks-gov.net
Tel: 038 200 77 070