556 - Politika | Ministria e Puneve te Jashtme

FBP – Fondi për Ballkanin Perëndimor

Fondi i Ballkanit Perëndimor shpall thirrjen e IV-të për propozim projektesh

Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës (MPJD) e Republikës së Kosovës ka kënaqësi t’ju njoftojë se Fondi i Ballkanit Perëndimor- FBB (Western Balkans Fund) ka shpallur thirrjen e IV-të të hapur për propozim projekte, e cila do të jetë e hapur deri me 23 dhjetor 2021.

Aplikimet mund të dorëzohen përmes sistemit të aplikimit që gjendet në faqen zyrtare të këtij fondi:
https://wbfportal.org/applicant/ 

Ndërsa aplikantët potencialë mund të gjejnë më shumë informata në linkun në vijim: http://westernbalkansfund.org/

Me qëllim të informimit sa më të mirë të organizatave të shoqërisë civile dhe palëve të tjera jofitimprurëse për objektivat dhe modalitetet e aplikimit, Fondi i Ballkanit Perëndimor në bashkëpunim me MPJD-në, do të mbajnë edhe Sesionin Informativ në Prishtinë (Ndërtesa e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës) me datë 25 nëntor 2021, në ora 11:00.

Për të marrë pjesë në këtë Sesion Informativ, organizatat e shoqërisë civile dhe palët të tjerë jofitimprurëse duhet të regjistrohen përmes linkut së mëposhtme:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWNTi9u3jXGFKF06wsjZoB91e8AtDZHCfOoUtG0bHFWeCoaw/viewform

Kjo është thirrja e katërt që nga themelimi i Fondit të Ballkanit Perëndimor në vitin 2017, por e para që përfiton nga një mbështetje e konsiderueshme nga Bashkimi Evropian, duke bashkë-financuar grantet rajonale nëpërmjet fondeve të IPA – Instrumenti i Para Aderimit.

Organizatat e shoqërisë civile janë përfituesit kryesorë të veprimit të përbashkët BE/FBB. Fituesit e mundshëm të granateve përfshijnë shoqata, fondacione, organizata jofitimprurëse, rrjete rajonale, entitete publike lokale dhe rajonale ose shoqata biznesi.

Fondi i Ballkanit Perëndimor, një organizatë rajonale e themeluar nga ministritë e Jashtme të gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor, është një mekanizëm unik rajonal, me qëllim të promovimit të zhvillimit të bashkëpunimit më të ngushtë dhe fuqizimit të lidhjeve mes tyre.

 Fondi për Ballkanin Perëndimor (WBF) është krijuar me qëllim të promovimit të zhvillimit të bashkëpunimit më të ngushtë dhe fuqizimit të lidhjeve në mes të gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor, integrimit në Bashkimin Evropian dhe prezantimin e përbashkët të WBF-së tek vendet e treta.  

Synimet e fondit ndiqen nëpërmjet mbështetjes financiare të aktiviteteve në çfarëdo fushe e cila kontribuon në bashkëpunimin ndërkufitar dhe ndër rajonal në fuqizimin e kohezionit rajonal, në veçanti në fushat e zhvillimit të bashkëpunimit kulturor, zhvillimit të shkëmbimeve shkencore, hulumtimit dhe bashkëpunimit në fushën e edukimit, promovimit të zhvillimit të qëndrueshëm dhe zhvillimit të të rinjve, bashkëpunimit ndërkufitar, mediave, integrimit evropian dhe gjinisë si çështje të ndërlidhura.

Kosova është palë nënshkruese që nga themelimi në vitin 2015, dhe që nga janari 2019 e mban kryesimin e kësaj organizate.

Kosova e ka marrë kryesimin e WBF-së njëvjeçar më 2019-2020.

Sekretariati i WBF-së ndodhet në Tiranë, Shqipëri.  (Më shumë informata mund të gjinden në http://westernbalkansfund.org/ )