562 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Departamenti për Çështje Ligjore dhe Traktate

Kontakti:

Tel: +383 38 200 77 109

Email: arieta.podvorica@rks-gov.net

 

Divizioni për Traktate dhe Marrëveshje Ndërkombëtare

Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Traktate dhe Marrëveshje Ndërkombëtare janë:

Ofron këshilla ligjore lidhur me interpretimin e traktateve ose marrëveshjeve ndërkombëtare;

Ofron këshilla ligjore për procedurat që ndërlidhen me negociimin, nënshkrimin dhe zbatimin e marrëveshjeve dy apo më shumë-palëshe;

Mirëmban bazën e të dhënave me informacionet që ndërlidhen me traktatet dhe marrëveshjet ndërkombëtare;

Mirëmban origjinalin e tekstit të nënshkruar të traktateve dhe marrëveshjeve ndërkombëtare të lidhura në emër të shtetit dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës me autoritetet relevante.

Kontakti:

Tel: +383 38 200 77 091

Email: rejhan.kosova@rks-gov.net