561 - Ministria | Ministria e Puneve te Jashtme

Departamenti për Shërbime të Përgjithshme

Ragip ZEJNULLAHU
Drejtor i Departamentit për  Shërbime të Përgjithshme

Tel: +383 38 200 11 121
Email: ragip.zenullahu@rks-gov.net