Baner | Ministria e Puneve te Jashtme

Informata për qytetarët e huaj për hyrje në Republikën e Kosovës

30 Prill 2022

Qeveria e Republikës së Kosovës
V E N D I M

Për masat e përgjithshme dhe të veçanta për kontrollin, parandalimin dhe luftimin e  pandemisë COVID-19
 

A. [Zbatimi territorial]

 1. Ky vendim zbatohet në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës.

  B. [Mbrojtja dhe siguria në punë]
 2. Të gjithë punonjësit e institucioneve publike, ndërmarrjeve publike qendrore e lokale, i bizneseve private, organizatave, si dhe subjektet tjera, duhet të posedojnë një nga dëshmitë e mëposhtme, në mënyrë që t’ju lejohet hyrja në ambientet e punës:

2.1 Certifikatën e vaksinimit me më së paku dy doza ose një dozë të vaksinës Janssen kundër COVID-19;

2.2 Personat me dëshmi mjekësore nga mjeku specialist i fushës përkatëse se kanë kundërindikacione dhe janë të liruar nga vaksinimi, duhet të posedojnë testin RT-PCR negativ për COVID 19 jo më të vjetër se një javë;

 

3. Nëpunësi më i lartë administrativ, apo pozita ekuivalente, institucioneve publike, private, si dhe subjektet tjera, është i obliguar të caktojë një apo më shumë persona përgjegjës që do të kontrollojnë posedimin e ndonjërës nga dëshmitë e cekura në pikën 2.1 dhe 2.2.

 

 

C. [Masat e përgjithshme të mbrojtjes dhe higjienës]

 

 1. Obligohen institucionet publike e private, si dhe subjektet tjera, të mbajnë dezinfektues për duar dhe një sasi të maskave në vende të qasshme në hyrje të objektit si dhe në ambientet e brendshme.

  5. Obligohen institucionet publike e private, si dhe subjektet tjera që në hyrje të çdo objekti të vendosin shenja të dukshme të rregullave të sjelljes për mbrojtje nga COVID-19, përfshirë shenjën e rekomandimit për bartjen e maskave,  respektimin e distancës prej një (1) metër dhe shenja promovuese për vaksinim sipas dizajnit të Ministrisë së Shëndetësisë.

  6. Obligohen përgjegjësit e institucioneve publike e private dhe subjektet e tjera që të kryejnë dezinfektimin dhe ajrosjen e hapësirave të mbyllura.

  7. Rekomandohet bartja e maskës duke mbuluar hundën dhe gojën në ambientet e mbyllura.

  8. Obligohen të gjitha institucionet publike e private, si dhe subjektet tjera që të caktojnë një punonjës që do të monitorojë zbatimin e masës të përcaktuar në pikën 2.1 dhe 2.2.

 

Për më shumë informata, ju lutemi lexojeni të plotë VENDIMIN E QEVERISË mbi masat për luftimin e pandemisë COVID-19. Po ashtu, ju mund të shikoni faqen e Qendrës Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve (EDCD) për të shikuar nëse vendi juaj është në listën e vendeve me rrezik të lartë.

 

_______________________

Për më shumë informata rreth parandalimit dhe përhapjes së virusit COVID-19 në Kosovë, ju lutem drejtohuni tek:
Zyra e Kryeministrit:https://kryeministri-ks.net/dokumente/
Ministria e Shëndetësisë: https://msh.rks-gov.net/njoftimi-per-coronavirus/
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike:  https://niph-rks.org/informata-rreth-covid-19/
Kosovo Health - Ministria e Shëndetësisë: https://kosova.health/

Për më shumë, telefononi në:
+383 (0)38 200 80 800