Bordi Akademik

Detyrat dhe përgjegjësitë e Bordit Akademik të Akademisë Diplomatike janë të përcaktuara në Nenin 10 të Rregullores nr. 01/2012 për Funksionimin e Akademisë Diplomatike të Republikës së Kosovës.  

 

"1. Bordi Akademik është trup këshilldhënës i Akademisë Diplomatike, i cili ofron këshillime për ndërtimin e politikave trajnuese, studimore dhe hulumtuese të Akademisë.  

 

2. Bordi kryen këto detyra dhe ka këto përgjegjësi:

2.1.  Miraton programin e trajnimeve të Akademisë Diplomatike;

2.2.  Emëron Anëtarët e Nderit në bashkëpunim me Drejtorin e Akademisë;

2.3.  Shërben si platformë e diskutimeve brenda Akademisë dhe sipas nevojës ndihmon në konceptualizimin e dokumenteve të veçanta për MPJ-në.

 

3. Anëtarët e Bordit emërohen nga Ministri me mandat katër (4) vjeçar:

3.1. Bordi përbëhet nga 7 deri në 9 anëtarë të nivelit të lartë akademik vendor dhe ndërkombëtar, të shoqërisë civile dhe diplomatëve vendor dhe/apo ndërkombëtar;

3.2. Anëtarët e Bordit janë bashkëpunëtorë të jashtëm të Akademisë, me përjatim të Drejtorit të Akademisë i cili njëherit është kryesues i këtij trupi këshilldhënës."  

 

Më 27 gusht 2018, Ministri i Punëve të Jashtme, z. Behgjet Pacolli, mori vendimin nr. 748/18 për Themelimin e Bordit të ri të Akademisë Diplomatike me këtë përbërje:

 

  1. Prof.Dr.Blerim Reka
  2. Prof.Nabil Ayad       
  3. Prof.Dr.Gjylieta Mushkolaj
  4. Prof.Dr.Iliriana Islami
  5. Z. Shaban Murati 
  6. Prof.Dr.Mirlinda Batalli
  7. Prof.Dr.Arben Cici
  8. Prof.Sali Kelmendi
  9. Z.Mentor Tahiri

Abonimi
Kalendari
HMMEPShD
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31