Pratite nas:

Rudarstvo i Energetika na Kosovu

Kosovo ima zavidno nasleđe prirodnih resursa. Na 14,7 miliona tona, Kosovo poseduje svetsku petu po veličini dokazanu rezervu lignita. To je od izuzetnog značaja za zemlju, predstavljajući u dugoročnom aspektu kao jedan od najvažnijih faktora za proizvodnju struje. Osim toga, na eksploatacionoj ceni od 1,1 evra / GJ energije, Kosovski ugalj definitivno predstavlja najbolji odnos cene i kvaliteta u regionu.

Kosovo ima zavidno nasleđe prirodnih resursa. Na 14,7 miliona tona, Kosovo poseduje svetsku petu po veličini dokazanu rezervu lignita. To je od izuzetnog značaja za zemlju, predstavljajući u dugoročnom aspektu kao jedan od najvažnijih faktora za proizvodnju struje. Osim toga, na eksploatacionoj ceni od 1,1 evra / GJ energije, Kosovski ugalj definitivno predstavlja najbolji odnos cene i kvaliteta u regionu.

Uzimajući u obzir visoku tržišnu potražnju za energiju u regionu, Vlada Kosova trenutno razvija velike projekte u vezi nove eksploatacije lignita i postrojenja za proizvodnju energije. Ovi projekti pružaju jedinstvene mogućnosti za kompanije koje žele da se uključe u sektoru energetike ili rudarstva u regionu.


Dole su navedeni neke od osnovnih činjenica za sektor rudarstva na Kosovu.

Kolike su procenjene rezerve uglja (lignita) na celom Kosovu?

Na osnovu studije za “Procenu istraživanja  i geoloških rezervi uglja na Kosovu”, koju je sproveo Institut “Inkos”, 2007, rezerve uglja tipa lignit iznose:

Rezerve u (t):

Bilansne10,892,888,000
Vanbilansne1,319,000,000
Ukupno12,442,461,000

Gde se prostiru nalazišta uglja na Kosovu?

Najvažniji ugljeni baseni su:

 • Kosovski basen (prostire se u centralnom delu Republike Kosovo);
 • Dukađinski (Dukađinski ugljeni basen se prostire  maltene u centralnom delu Dukađinskog basena); i
 • Drenički (Drenički basen se prostire između Kosovskog basena na istoku i Dukađinskog basena na zapadu).


  Koji je najvažniji energetski resurs Kosova?

  Ugalj je najvažniji energetski resurs Kosova i njime se  snabdeva oko 97% ukupne proizvodnje električne energije.

  Koja područja su proglašena područjima od posebnog interesa?

  Na osnovu odluke Vlade Kosova br. 03/9 od 27.02.2008. godine, prvobitno je proglašeno devet (9) područja od posebnog interesa (Odluka br. 1071 od 02.07.2008. godine), a potom su Odlukom br. 127 od 26.01.2009. godine područja proširena a uvedena su i dva nova područja, tako da je proglašeno ukupno 11 područja od interesa, i to:


  • Područje geoloških istraživanja – lokacija Karaqë/Karače;
  • Područje geoloških istraživanja – lokacija Vllahi-Zjaçë/Vlahinje-Zijača;
  • Područje geoloških istraživanja – lokacija Bushinc-Bolevc/Bušince-Boljevce;
  • Područje geoloških istraživanja – lokacija Zhegovc/Žegovac;
  • Područje polja istraženog geofizičkim i geohemijskim radovima – Bresalc/Brasaljce;
  • Područje geoloških istraživanja – Golesh/Goleš;
  • Područje istraživanja za nikl – Baks/Baks;
  • Područje istraživanja za gvožđe-nikl – Tërstenik/Trstenik;
  • Područje geoloških istraživanja – Debellde/Debelde;
  • Područje geoloških istraživanja – lokacija Gumnishtë/Gumnište;
  • Područje geoloških istraživanja – lokacija Deva/Deva;

  Koje su vrste OIE kojima raspolaže Kosovo?

  Republika Kosovo raspolaže potencijalima OIE kao što su: energija vode, energija vetra, solarna energija, biomasa, termalna  energija, itd.

  Da li je do sada bilo studija o vodnim potencijalima na Kosovu i koliki je kapacitet generisanja energije iz vode putem malih hidroelektrana?

  Projekti studija/procene:

  Procena hidroenergetskih potencijala za MHE obavljena je kroz studije 2006, 2009 i 2010. godine. Na ovoj osnovi, utvrđen je i ukupan kapacitet generisanja iz malih hidroelektrana. Taj kapacitet iznosi 128 MW.

  Da li Kosovo ima Akcioni plan za obnovljive izvore energije (APOIE) i koji je cilj OIE u ukupnoj potrošnji energije?

  Kosovo ima Nacrt akcionog plana za obnovljive izvore energije (APOIE), koji je 31. juna dostavljen SEZ u Beču. Očekuje se da ovaj plan bude završen do kraja 2012. godine.

  Ovaj plan će sadržavati i cilj za OIE koji treba da bude postignut do 2020. godine.

  Da li Kosovo ima plan za energetsku efikasnost i koji je cilj?


  Kosovo ima Akcioni plan za energetsku efikasnost za period 2010-2018, koji sadrži cilj od 9%.

  Koji sektori su obuhvaćeni u okviru Nacionalnog plana za EE?


  U Nacionalnom planu za EE tretirani su sledeći sektori:

  • transport,
  • domaćinstva ,
  • poljoprivreda,
  • industrija i  usluge.

  Da li Kosovo ima fond za energetsku efikasnost?

  Kosovo nema fond za EE

  Izvor: