Na ndiqni në:

Format ligjore të ndërmarrjeve

Ngjashëm me praktikat e përgjithshme të vendeve të BE-së vetëm disa lloje të bizneseve mund të regjistrohen në Kosovë. Në bazë të Ligjit mbi Shoqëritë Tregtare (nr. 02/L-123) ekzistojnë këto lloje të bizneseve: bizneset individuale, ortakëritë e përgjithshme, shoqëritë me përgjegjësi të kufizuara, ortakëritë e kufizuara dhe shoqëritë aksionare.

Ngjashëm me praktikat e përgjithshme të vendeve të BE-së vetëm disa lloje të bizneseve mund të regjistrohen në Kosovë. Në bazë të Ligjit mbi Shoqëritë Tregtare (nr. 02/L-123) ekzistojnë këto lloje të bizneseve: bizneset individuale, ortakëritë e përgjithshme,  shoqëritë me përgjegjësi të kufizuara, ortakëritë e kufizuara dhe shoqëritë aksionare.

Ne pajtim me klauzolat e Ligjit për Investimet e Huaja, kompanive të huaja u lejohet të angazhohen në aktivitetet e bizneseve të hapura për biznese vendore. Për më tepër, nuk ka asnjë kufizim lidhur me pjesën e kapitalit që subjektet e huaja janë të lejuara ta mbajnë. Prandaj, subjektet e huaja mund të themelojnë ndërmarrje vartëse dhe degë të ndërmarrjes në të njëjtën mënyrë, dhe në të njëjtën masë, sikurse organizatat e bizneseve vendore.

Burimi: